پنجشنبه 9 آذر 1402

یادداشت ها

آزادی عقیده یا آزادی اندیشه؟ شنبه 17 دی 1401
یادداشت دانشجویی|

آزادی عقیده یا آزادی اندیشه؟

آزادی عقیده یا آزادی اندیشه؟ آیا به هر عقیده‌ای باید احترام گذاشت؟